Prawo do odstąpienia od umowy

z dnia

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU.
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do
odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.
2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać produkt lub dostarczyć go
osobiście niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była
konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem
zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z produktem części,
akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy,
gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
3. E-serwis MAJSTER dokonuje zwrotu pieniędzy na dane podane w zamówieniu i na konto wskazane w zamówieniu przez Klienta .
Nie dokonujemy przelewów za zwrot towaru do osób trzecich. Nie przyjmujemy również paczek zwrotnych za pobraniem.
Podstawa prawna:
Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość,
szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia nie zaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci
elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu…, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz .U. 144, poz. 1204), są umowami na odległość , jeżeli kontrahentem konsumenta
jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność. (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) z dnia 10 marca 2003 r.)
Art. 7 ust. 1 Ustawy stanowi, że:
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towar, wysyłając
na adres e-mail :sklep@majster.biz albo wysyłając stosowne pismo wraz z towarem.
4. Konsument może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem
kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez firmę MAJSTER .
W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Firma MAJSTER nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez sprzedającego.
5. Zwrot towaru musi nastąpić niezwłocznie w stanie niepogorszonym na adres :
FRBH MAJSTER
Sklep Firmowy nr 1.
32-600 Oświęcim ul. J. Bema 12