Polityka prywatności

z dnia

Polityka prywatności serwisu internetowego www.majster.biz
1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług
FRBH MAJSTER poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
FRBH MAJSTER Jerzy Ledwoń z siedziba w 32-615 Grojec al. Ogrodowa 38
NIP 5491003742 REGON 070495369

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które maja zapobiec udostepnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
odpowiednimi aktami prawnymi - ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o
świadczeniu usług droga elektroniczna, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i
aktach prawa wspólnotowego.

4,Zakres przetwarzanych danych osobowych osoby fizycznej to wyłącznie dane służące do realizacji zamówienia czyli imię ,nazwisko ,nr telefonu adres dostawy .    5.W przypadku dokonania zakupu podstawą przetwarzania danych klienta-osoby fizycznej  jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W związku z tym dane Użytkownika będą przetwarzane do czasu realizacji zamówienia oraz do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń. Odbiorcami danych mogą być: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, dostawcy usług telekomunikacyjnych, uprawnione organy państwowe. 

6. Organem nadzoru, do którego Użytkownik ma prawo wnieść skargę jest Prezes Urzędu Ochrony danych osobowych                                                 

7. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
stronami umowy.

8. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich potrzebach w
następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

9. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

10. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

11. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

12. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich
danych w dowolnym momencie.                            

13,W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednie ustawy prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

14. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie
ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich
zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

15. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez
serwis www.majster.biz. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności
oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.